Tràng phan -  Buddhism Pennant 3D

Tràng phan - Buddhism Pennant 3D

Thương N.
Tràng phan có hai mặt thiêu giới định tuệ, bi trí dũng precepts, Stable-Firm, wisdom mercy, mind, strong
Default Title