25G carriage 25G型客车(硬座)

25G carriage 25G型客车(硬座)

Caulan小蔡
25G carriage Made in China(1991 up to now) CNR Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. CNR Tangshan Railway Vehicle Co., Ltd. CSR Qingdao Sifang Co., Ltd. CSR Nanjing Puzhen Co., Ltd., 25G型客车,是中国铁路的空调铁路客车型号之一。 型号YZ25G RZ25G YW 25G RW25G CA25G KD25G XL25G UZ25G 制造长春轨道客车、唐山轨道客车、青岛四方机车车辆厂、南京浦镇车辆厂 制造年份1991年至今 技术数据 营运最高速度120 km/h 设计最高速度140 km/h 车辆长度25,500 mm 车辆宽度3,105 mm 车辆高度4,433 mm
Default Title