ลูกโลกภาวนาสันติภาพ
๒๔ ตุลาคม ทุกปี สวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์และภาวนาสันติภาพแก่โลกมนุษย์อยู่อย่างสันติสุข
Default Title