دارى شه قامه كان ٧ \ صباح زەنگەنە

دارى شه قامه كان ٧ \ صباح زەنگەنە

صباح زنگنە
بو جوانى و زينكَه باريزى #صباح_زنكه_نه
Default Title