arnon-arti3314-101-test-olive sweet

arnon-arti3314-101-test-olive sweet

arnon
Description
บรรจุภัณฑ์ชินนี้เป็นงานทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัรฑ์รหัสวิชาART3314 โดย นายอานนท์ ทองรอด รหัสนักศึกษา 5211302434 E-mail arnontongrod@gmail.com Blogger http://sweetcorn-arnon-arti3314.blogspot.com/ #101 #arnon #arti3314
Default Title