Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA)

Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA)

Junya Michanan
Description
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
Category
Default Title