To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 1

แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 1

possarmy
Description
จะคล้ายๆกับอูโมงค์ของรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่แบ่งครึ่งเป็นส่วนล่างเพื่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย และส่วนครึ่งบนเป็นถนนข้างละ 2 เลนเพื่อการเดินทางที่สะดวกขึ้น ตามแนวทางทิศเหนือจรดทิศใต้ ของทั้งสองฝั่งของ กทม. มีจุดเชื่อมต่อกับอุโมงค์ยักษ์ ของ กทม. เดิมเพื่อการดึงน้ำลงไปให้มากขึ้น
Default Title