To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
อาคารศรีรัศมิ์

อาคารศรีรัศมิ์

Nuttapon A.
Description
อาคารศรีรัศมิ์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 19,090 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารหลักด้านการบริหาร การเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา ศาลจำลอง และห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์
Default Title