To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nichgon
Description
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหอประชุม จุฬาฯ สร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น อธิการบดี โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นที่รับรองพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาประกอบพระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัย และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย #Bangkok #Chula #Chulalongkorn #Chulalongkorn_University #Hall #Thailand #จฬา #จฬาลงกรณ #จฬาฯ #หอประชม #หอประชมจฬาลงกรณมหาวทยาลย #หอประชมใหญ
Default Title