หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nichgon
Description
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหอประชุม จุฬาฯ สร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น อธิการบดี โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นที่รับรองพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาประกอบพระกรณียกิจที่มหาวิทยาลัย และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย #Bangkok #Chula #Chulalongkorn #Chulalongkorn_University #Hall #Thailand #จฬา #จฬาลงกรณ #จฬาฯ #หอประชม #หอประชมจฬาลงกรณมหาวทยาลย #หอประชมใหญ
Default Title