The National and University Library of Kosova

The National and University Library of Kosova

GWorld
In terms of form, the library was conceived through a rigorously geometric approach. It is based on a squareshaped plan and develops upwards in a regular succession of cubes with a total floor area of 16,500 m2. The building by Croatian architect Andrija Mutnjakoviç, inaugurated in 1982. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, si institucion bibliotekar kryesor i vendit, përpiqet që të trajtojë me kompetencë dhe me një intensitet të kënaqshëm çështjet e traditës, por edhe të sotmes të kulturës dhe historisë që janë të lidhura me Kosovën dhe kosovarët. #arkitekture #biblioteka #book #culture #gworld #ISBN #kombetare #kosova #kosovo #library #national #prishtina #pristina #sherbime #university
Default Title