อาคารปฏิบัติการกลาง

อาคารปฏิบัติการกลาง

Pathompong
ใช้เป็นอาคารปฎิบัติการ ห้องเรียน ห้องแล็ป ของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2527 ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
Default Title