To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Namo ratnatrayaya (Chu Dai Bi cau 01)

Namo ratnatrayaya (Chu Dai Bi cau 01)

TranDoDucTin
Description
2D faceme component (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA - (Namo ratnatrayaya) - Bổn-thân Quán-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng. source video: http://www.youtube.com/watch?v=yMpqhB3C34U source site: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi.html source image: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi/daibicau01.jpg cause: earthQuake in Haiti January 2010 #buddha #buddhist #cau_01 #chu_dai_bi #Namo_ratnatrayaya
Default Title