Namo ratnatrayaya (Chu Dai Bi cau 01)

Namo ratnatrayaya (Chu Dai Bi cau 01)

TranDoDucTin
2D faceme component (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA - (Namo ratnatrayaya) - Bổn-thân Quán-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng. source video: http://www.youtube.com/watch?v=yMpqhB3C34U source site: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi.html source image: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi/daibicau01.jpg cause: earthQuake in Haiti January 2010 #buddha #buddhist #cau_01 #chu_dai_bi #Namo_ratnatrayaya
Default Title