Wat Suwandararam (Temple)

Wat Suwandararam (Temple)

Wachira S.
Description
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่าวัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารวิหาร ซึ่งสร้างขึ้นมาภายหลังให้มีลักษณะคล้ายกับตัวโบสถ์ แต่จะไม่การแอ่นท้องสำเภา #CEN_380_22012 #Faculty_of_Architecture #Rangsit_University #Virtual_Ayuthaya
Category
Default Title