the assignment

the assignment

JaoKoBNoii
บ้านหลังนี้ตั้งอยุ่บนเกาะฮาวาย ข้าพเข้าได้แรงบันดาลใจมาจากสถานนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ข้าพเจ้าจึงออกแบบบ้านหลังนี้ให้เหมาะสมเข้ากับธรรมชาติ รวมทั้งมีการสร้างสถานที่ออกกำลังกายให้ผู้อาศัยได้ผ่อนคลายด้วย
Default Title