Modelos Atômicos

Modelos Atômicos

Jonathansm
Meu trabalho de escola #atom #atomo #atomos #atoms #bohr #dalton #electron #elétron #jonathan #jonathansm #neutron #oxigen #oxigenio #oxigênio #proton #próton #rutherford #thomson #átomo #átomos
Default Title