DNA and Genomic Building, DNA Technology, Rice Science Center and Rice Gene Discovery

DNA and Genomic Building, DNA Technology, Rice Science Center and Rice Gene Discovery

Pathompong
Description
เืพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยจนเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและช่วยแก้ปัญหาข้าวในระดับประเทศได้มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์จึงให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาตร์ข้าว" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ข้าวจากเทคโนโลยี"ต้นน้ำ-สู่-ปลายน้ำ"ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีจากผลงานวิจัยทำให้มีการปลูกกันอย่างกว้างขวางจนในที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551
Default Title