ห้องน้ำ แบบท่อซีเมนต์

ห้องน้ำ แบบท่อซีเมนต์

thawat G.
รายการ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมทั้งหมด 1 งานดินและงานเสาเข็ม - - - 2 งานโครงสร้างคอนกรีต 6,491 2,046 8,536 3 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา 5,898 2,525 8,423 4 งานสถาปัตยกรรม 19,454 3,990 23,444 5 งานสุขาภิบาล 9,659 3,260 12,919 6 งานระบบไฟฟ้า 1,478 1,349 2,827 7 งานอื่นๆ - - - รวม 42,980 13,170 56,149
Default Title