Taweepon-arti3314-102-Test

Taweepon-arti3314-102-Test

ตู๋
Taweepon-arti3314 : ตัวอย่างการขึ้นรูปโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากการจำลองรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะกอกดองหวานในกระปุก ยี่ห้อ K - Sweet : Olive Pickles ตามรูปแบบขนาด-มิติใกล้เคียงของจริง เพื่อหาพื้นที่และสัดส่วน เพื่อที่จะนำไปใช้กำหนดโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้กับของจริง โดยมีกราฟิคบนบรรจุภัณฑ์ใส่ลงไปด้วย #Taweeponarti3314102Test
Default Title