Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi

Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi

FS
Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi 1909 – 1910 ders yılı başında bugünkü Kayatepe İlköğretim Okulu’nun bulunduğu maarife ait binadaki rüştiye, beş senelik idadi’ye çevrilmiştir. Kapatılma tarihi olan 1. teşrinisani (1 Kasım 1919) tarihine kadar devam etmiştir. 1. teşrinisani, 1919’da Mersin’i işgal eden Fransız Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından İdari Müdürü Nazmi Bey’e okulu derhal kapatması ve kendisinin de 24 saat zarfında şehri terk etmesinin tebliğ olunması üzerine, beş senelik Mersin İdadisi’nin kapıları Milli kıyamın neticelerine bağlı olmak üzere zaruri bir şekilde kapanmıştır. İstiklâl Harbi’nin büyük zaferi, Mersin’de kapatılan idadi kapılarını yeni nesle açma imkânını hazırlamıştır. Çevrenin özelliği düşünülerek programlara mesleki ve ticari dersler ilave edilmek suretiyle 1922 yılı birinci teşrininde kapatılan idadi, Mersin Ticaret İdadisi namıyla Mağrumati ismindeki bir Hristiyanın evinde yeniden açılmıştır. Bu bina kazaen yanmış, evraklar ve kayıtlar kurtarılamamıştır. 1926-27 ders yılı başında Ticaret İdadisi’ne ait hususi teşkilât kaldırılarak müessese ortaokula çevrilmiştir. Üç katlı ve kâgir olan bu bina (hâlihazır Erkek Sanat Enstitüsü binası) Hacıkozma namındaki şahıstan kalma olup 04.10.1931 Vilâyet meclisince okula tahsis edilmiştir. 30.05.1933 tarihinde iki büyük parça istimlâk ile ihtiyacı karşılayacak hale getirilmiştir. Muntazam tedrisatla bu bina 1945-46 tarihine kadar ortaokul olarak kullanılmıştır. 1945-46 ders yılı hamiyetperver Mersinlilerin maddi ve manevi yardımlarıyla Vali Tevfik Sırrı Gür zamanında inşa edilen bu binaya taşınarak aynı yıl içinde liseye çevrilmiştir. Her sene eksiklikleri peyderpey tamamlanarak geliştirilmiş ve 1957-58 ders yılında mevcut ihtiyaca kâfi gelmediğinden Maarif Vekâleti tarafından 13 oda, 2 büyük salonla diğer bir kısım müştemilât binaya ilâve edilmiştir. Aynı sene yine Maarif Vekâletinin yardımı ile yapıldığı günden beri natamam alt kattaki 17 odanın tavanı yaptırılmıştır. Ayrıca Vali Tevfik Cavit Akyavuz, Mersin Belediyesi ve hamiyetli Mersinlilerle Hulusi Açıkalın başkanlığında Halim Baylan, Fethi Hallaç, Turgut Burgaç, Nimet Tufan, Hüseyin Erkal, Zekerriya Ergenç’ten müteşekkil Lise Koruma ve Kalkınma Derneği’nin himmetleriyle 150 yataklı bir pansiyonla 14 dükkânı ihtiva eden bir bina daha kazanmıştır. Yine aynı yıl içinde Mersin Belediye Meclisi okulun bitişiğindeki 17 dükkânı olduğu gibi Mersin Lisesi Kalkındırma ve Koruma Derneği’ne devren hibe etmiştir. Mersin Lisesi 41 dershane, 4 laboratuar, 1 müsamere ve konferans salonu, 1 jimnastik salonu, 10 idare odası, 2 büyük deposu ile 10 iç kısım salonu ihtiva etmekte ve 6 yerde tuvaleti bulunmaktadır. Okulu yaptıran şahıslar ve müesseselerin isimlerini yaptırdıkları sınıflar üzerine yazdırmak suretiyle eserlerinin ve isimlerinin ebedileştirilmesine çalışılmaktadır. Lisemizin meydana gelişinde maddi ve manevi yardımları bulunan bütün şahısları Mersin Lisesi adına hürmet ve minnetle anar, bu yardımlarını esirgemeyen müessese ve hamiyetperverlere teşekkürü bir borç biliriz. Okulumuzun adı 1964 yılında binanın yapımını sağlayan valimizin ismi verilerek Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi olarak bakanlık onayı ile değiştirilmiştir. Okulumuz 05.07.2005 tarih ve 7374 sayılı bakanlık onayı ile Anadolu Lisesine dönüştürülerek bu tarihten itibaren okulumun adı Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi olmuştur. (model: Ü. Fuat SEZEN)
Default Title