Kurdistan Flag / Sabah zanganah

Kurdistan Flag / Sabah zanganah

صباح زنگنە
دروشمی هەرێمی کوردستانە #Sabah_zanganah
Default Title