วัดคุ้งตะเภา (คณะ ๖ ส่วนหน้า)

วัดคุ้งตะเภา (คณะ ๖ ส่วนหน้า)

Teva M.
Description
วัดคุ้งตะเภา (คณะ ๖ ส่วนหน้า) กุฎิอธิบดีสงฆ์ (เจ้าอาวาส) เป็นต้นไป มีนามคณะคล้องจองสัมผัสกัน ดังนี้ คณะกุฎิ ๑ นามว่า คณะสถิตย์ฺอธิบดี, คณะกุฎิ ๒ นามว่า คณะวสีพุทธมนต์, คณะกุฎิ ๓ นามว่า คณะอนันตเภสัช, คณะกุฎิ ๔ นามว่า คณะวิเวกวาสี, คณะกุฎิ ๕ นามว่า คณะมหาศาลาวิหาร, คณะกุฎิ ๖ นามว่า คณะอัษฏางคกุฎิ และ คณะกุฎิ ๗ นามว่า คณะสันติสถาน #วดคงตะเภา_คณะ_๖_สวนหนา
Default Title