To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Kasetsart University Logo

Kasetsart University Logo

Pathompong
Description
ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง #Kasetsart #logo #university #ตรา #มหาวทยาลย #เกษตรศาสตร
Default Title