NNT Tower สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

NNT Tower สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

A.P.W. R.
สำนักข่าวแห่งชาติ (อังกฤษ: National News Bureau of Thailand ชื่อย่อ: NNT) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช 2540 ซึ่งพัฒนามาจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน) โดยควบรวมกองข่าวในประเทศ และกองข่าวต่างประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกัน แล้วให้มีสถานะเป็นสำนักข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นสำคัญ #Bangkok #Thailand #Tower
Default Title