To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
SCB Park Plaza

SCB Park Plaza

Schnathun
Description
ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งอยู่ที่อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า รัชโยธิน โดยตัวอาคารสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด 34 ชั้นได้รับการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มสนับสนุนต่างๆ ของธนาคาร #SCB_Park
Default Title