باغ ملی - دانشگاه هنر تهران - Art university of Tehran

باغ ملی - دانشگاه هنر تهران - Art university of Tehran

Kayvan M
نمای سه بعدی شماتیک که از روی نقشه گوگل برداشت شده. این فایل دقیق نیست و صرفا جهت اتود زدن در فضای دانشگاه درست شده. #art #Tehran #university #باغ #تهران #دانشگاه #هنر
Default Title