คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Pathompong
Faculty of Veterinary Medicine Kamphaengsaen Campus ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โทร. 034-351901-3, 355549-50 #Campus #Faculty #Kamphaengsaen #Medicine #Veterinary #กำแพงแสน #คณะสตวแพทยศาสตร #มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
Default Title