สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี

Nuttapon A.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม(สคพอ.) ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา การให้บริการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคู่ไปกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทและคณะวิศวกรรม ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการจัดศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต (Bachelor of Engineering in Electromechanic Manufacturing Engineering) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Master of Engineering in Industrial Production Technology)
Default Title