گهواره دید شیراز

گهواره دید شیراز

sms Y.
در قله کوه شرقی دروازه قرآن و درست روبه روی تکیه مشرقی چارتاقی گنبددار با طول و عرض ۴×۴ متر قار دارد که به گهواره دید مشهور است. این بنا ساخته عضدالدوله دیلمی است. او پس از ساخت دروازه قرآن این چارتاقی را بر فراز قله کوه ساخت تا جایگاه دیده بانان و سربازان برای نگهبانی شاهراه ورودی شیراز باشد. #fars_province #iran #shiraz #شیراز #گهواره_دید
Default Title