Servo 5V

Servo 5V

otto
5V servo 180degree. 1ms pulse=0 degree. 2ms pulse=180 degree. Weight 8g.
Default Title