Lexar 8 Gigabyte USB

Lexar 8 Gigabyte USB

Ilona I.
A lifesize model of a Lexar 8 Gigabyte USB stick. Enjoy! :) #lexar #lifesize #office #usb #usb_stick
Default Title