Goverment Saving Bank  ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย

Goverment Saving Bank ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย

kotruro
เป็นธนาคารออมสินแห่งแรกของ อ.โชคชัย ถูกตั้งขึ้นมาเป็นเวลาไม่ตำกว่า 30 ปี ตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานที่ราชการ สถานีตำรวจ ลักษณะรูปทรงของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น อาจจะดูแปลกตาไม่สวยงามสักเท่าไรนัก เมื่อเปรียบเทียบ กับธนาคารต่างๆในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในสมัยก่อนจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินเสียเป็นส่วนใหญ่
Default Title